equinor | Polenergia

Proces uzyskiwania pozwoleń

Przygotowanie projektu morskiej farmy wiatrowej to proces wieloletni. Od uzyskania pierwszej decyzji administracyjnej (pozwolenia) do rozpoczęcia budowy może upłynąć nawet 10-12 lat. W tym czasie opracowywana jest niezbędna dokumentacja, podejmowane są starania mające na celu uzyskanie wymaganych pozwoleń i prowadzone są badania środowiskowe:

  • W marcu 2012 roku MFW Bałtyk III uzyskał decyzję o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zwaną także pozwoleniem lokalizacyjnym lub PSZW
  • W sierpniu 2012 roku MFW Bałtyk III uzyskał warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)
  • W lipcu 2013 oraz w marcu 2014 roku MFW Bałtyk III uzyskał pozwolenie/uzgodnienie ustalające lokalizację i warunki utrzymywania kabli podmorskich na obszarach morskich
  • W lipcu 2016 roku MFW Bałtyk III uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  • W marcu 2019 roku MFW Bałtyk III uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Morskiej Infrastruktury Przyłączeniowej energii elektrycznej.
  • Pozwolenie na budowę wydaje wojewoda na podstawie: projektu budowlanego oraz w powiązaniu z decyzjami administracyjnymi uzyskanymi przez inwestora na wcześniejszych etapach, w tym decyzji środowiskowej. Pozwolenie na budowę to ostatnie pozwolenie wymagane przepisami prawa przed rozpoczęciem budowy
  • W przypadku lądowej części infrastruktury (trasa kablowa, podstacja) konieczne jest uzyskanie wielu odrębnych pozwoleń lokalizacyjnych. W przypadku, gdy trasa kablowa przebiega przez gminy nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wydanie dodatkowej decyzji - o lokalizacji inwestycji celu publicznego