equinor | Polenergia

Proces uzyskiwania pozwoleń

Przygotowanie projektu morskiej farmy wiatrowej to proces wieloletni. Od uzyskania pierwszego pozwolenia do rozpoczęcia budowy może upłynąć nawet 10-12 lat. W tym czasie opracowywana jest niezbędna dokumentacja, podejmowane są starania mające na celu uzyskanie wymaganych pozwoleń i prowadzone są badania środowiskowe:

  • W marcu 2012 roku morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III uzyskała decyzję o pozwoleniu na wznoszenie sztucznych wysp, zwane również pozwoleniem lokalizacyjnym
  • W sierpniu 2012 roku spółka MFW Bałtyk III uzyskała warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych
  • W sierpniu 2014 roku spółka MFW Bałtyk III podpisała umowę przyłączeniową z operatorem systemów przesyłowych
  • W marcu 2014 roku wydano decyzję o pozwoleniu na układanie kabli na dnie morskim
  • Dla części infrastruktury położonej na lądzie (trasa kabli, stacji elektroenergetycznej) konieczne jest uzyskanie wielu osobnych pozwoleń lokalizacyjnych. Jeśli trasa kablowa będzie przechodziła przez teren gmin nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wydanie dodatkowej decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • W lipcu 2016 roku projekt MFW Bałtyk III otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Pozwolenie na budowę wydawane jest przez Wojewodę na podstawie: projektu technicznego farm wiatrowych oraz pozwoleń uzyskanych przez inwestorów na wcześniejszych etapach, zwłaszcza decyzji środowiskowej. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed rozpoczęciem budowy