equinor | Polenergia

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III z przyznanym prawem do wsparcia inwestycji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał morskim projektom MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Projekty o łącznej mocy 1440 MW są realizowane wspólnie przez Polenergię i Equinor. Nakłady inwestycyjne związane z ich realizacją mogą sięgnąć nawet 19 mld PLN.

Prezes URE przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego, zapewniającego cenę za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, na poziomie nie wyższym niż ustalona przez Ministra Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 marca 2021 roku, czyli 319,6 PLN za 1 MWh. Przyznane wsparcie, to istotny krok na drodze do realizacji projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które tym samym włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

„Polenergia już ponad dekadę temu dostrzegła ogromny, energetyczny potencjał Morza Bałtyckiego. Nasza morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III - jako jedna z pierwszych uzyskała w 2012 roku pozwolenie lokalizacyjne, a w 2016 roku decyzję środowiskową. Przyznane wsparcie to kluczowy warunek dalszych dynamicznych prac i zarazem odpowiedź, kiedy możemy zacząć budowę. Jesteśmy już teraz na dobrej drodze, by najpóźniej w 2027 roku pierwszy projekt Polenergii i Equinor został oddany do użytku. Musimy wykorzystać tę szansę, bo ona będzie miarą osiągniętego sukcesu i pokaże, czy realne jest pozyskanie z farm wiatrowych zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego aż 28 GW do 2050 roku. To by oznaczało, że Polska byłaby w stanie wykorzystać energetyczny potencjał Bałtyku aż w 30 proc.” - stwierdza dr Michał Michalski Prezes Zarządu Grupy Polenergia.

„Przyznanie wsparcia dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III jest przełomowym wydarzeniem dla Equinor i pozwala nam wykorzystać wieloletnie doświadczenie w realizacji morskich projektów energetycznych na całym świecie. Wspólnie z naszym partnerem Polenergią, cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w rozwijający się sektor morskiej energetyki wiatrowej. Dostrzegając potencjał jaki niesie za sobą transformacja energetyczna, Equinor na wczesnym etapie zaangażował się w sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zasilą polskie domy i przedsiębiorstwa zieloną energią, przyczyniając się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i prowadząc do dalszych inwestycji. Kontynuujemy współpracę z organami administracji i lokalną społecznością, aby z sukcesem zrealizować tak ważne dla polskiej gospodarki projekty.” – podkreśla Michał Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor Polska.

Pozyskanie wsparcia wiąże się z powstaniem po stronie spółek projektowych zobowiązania, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania przez Urząd Regulacji Energetyki decyzji określających cenę wsparcia. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zawarciu niezbędnych umów i pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez Wspólników, prace budowlane mogłyby się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 roku.