Na etapie przygotowywania projektu inwestycyjnego konieczne jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na dotychczasowe i potencjalne sposoby wykorzystania zajmowanego obszaru, czyli zweryfikowanie w jaki sposób planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na innych użytkowników morza. W tym celu wykonano szereg dodatkowych analiz i ekspertyz, dotyczących potencjalnych oddziaływań na:

  • krajobraz (wizualizacje farmy w różnych warunkach i konfiguracjach)
  • rybołówstwo (ocena znaczenia obszaru dla rybołówstwa, całoroczny monitoring ruchu floty rybackiej
  • ruch statków (ekspertyza nawigacyjna)
  • systemy radiolokacji i łączności
  • lotnictwo cywilne i wojskowe (pozytywnie opinie właściwych urzędów)
  • dziedzictwo kulturowe (analiza zasobów archeologicznych
  • możliwość wykorzystania zasobów dna morskiego (zasoby mineralne, ropa, gaz) oraz plan przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom olejowym

KORZYŚCI GOSPODARCZE TURYSTYKA RYBOŁÓWSTWO TRANSPORT MORSKI SEKTOR ROPY I GAZU TRANSPORT POWIETRZNY ARCHEOLOGIA