Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą najczęściej zadawanych pytań związanych z tematem farm morskich.
Czym morskie farmy wiatrowe różnią się od elektrowni wiatrowych na lądzie?

Zasada działania elektrowni wiatrowej na morzu i na lądzie jest identyczna, jednak istnieją między nimi pewne istotne różnice:

 • dzięki silniejszym i bardziej stabilnym warunkom wietrznym morskie elektrownie wiatrowe wytwarzają, w przeliczeniu na tę samą jednostkę mocy, około 2 razy więcej energii niż elektrownie tej samej mocy zlokalizowane na lądzie,
 • rozmiary morskich elektrowni wiatrowych są znacznie większe ze względu na większą dostępność przestrzeni,
 • instalacja turbin na morzu wymaga zaawansowanych statków instalacyjnych, wielkogabarytowych konstrukcji wsporczych (fundamentów) oraz złożonych rozwiązań logistycznych, co sprzyja rozwojowi lokalnego przemysłu morskiego,

elektrownie wiatrowe na morzu, ze względu na trudniej dostępną lokalizację z dala od lądu są technologią droższą (w przeliczeniu na elektrownie lądowe o tej samej mocy), z drugiej strony, budowa farmy wiatrowej z dala od zabudowań mieszkalnych ogranicza ryzyko wystąpienia potencjalnych oddziaływań takich jak efekt migotania cienia czy hałas.

Ile morskich farm wiatrowych istnieje w Europie?

Około 90% wszystkich farm wiatrowych lokalizowanych na morzu znajduje się w Europie. Na koniec 2014 roku na naszym kontynencie zainstalowanych i przyłączonych do sieci było 2488 morskich turbin wiatrowych o łącznej mocy około 8000 MW. Większość z nich znajduje się w Wielkiej Brytanii, Danii oraz Niemczech, głównie na Morzu Północnym. Z kolei na Morzu Bałtyckim zainstalowano do końca 2014 r. turbiny o łącznej mocy 1140 MW (14,2% łącznej mocy zainstalowanej w Europie).

Gdzie będzie zlokalizowana inwestycja?

MFW BSIII będzie zlokalizowana w odległości ok. 23 kilometrów od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino i miasta Łeba (woj. pomorskie). Obszar dostępny pod zabudowę elektrowniami wiatrowymi wchodzącymi w skład farmy to ok. 89 km2. Mapa przedstawiająca planowaną lokalizację inwestycji jest dostępna w zakładce: Projekt – Lokalizacja.

Jak wybrano lokalizację?

Wybór lokalizacji MFW Bałtyk Środkowy III został poprzedzony licznymi analizami społeczno-środowiskowymi obejmującymi takie obszary jak:  elementy ożywione i nieożywione środowiska morskiego, rybołówstwo morskie, transport morski, turystykę, rynek pracy i rozwój regionalny, lokalne korzyści społeczne, obronę narodową, bezpieczeństwo energetycznego kraju, możliwość zagospodarowania złóż surowców mineralnych. Wyniki tych analiz pozwoliły wybrać obszar o możliwie najmniejszym potencjalnym oddziaływaniu na społeczeństwo, środowisko i innych użytkowników morza. W proces wydania pozwolenia lokalizacyjnego zaangażowanych było aż siedem ministerstw. Obszar ten został dodatkowo poddany ponad rocznej, kompleksowej kampanii badawczej, która potwierdziła brak znaczących oddziaływań na środowisko. Wnioski z przeprowadzonych analiz i badań są dostępne w zakładkach: Środowisko  i Społeczeństwo.

Jaki będzie wpływ inwestycji na krajobraz?

Polskie prawo zabrania lokalizowania morskich farm wiatrowych w odległości bliższej niż 22,2 km od lądu (czyli 12 mil morskich), chroniąc tym samym walory krajobrazowe obszarów nadmorskich. Aby potwierdzić wpływ inwestycji na krajobraz wykonano ponad 400 wizualizacji przedstawiających różne warianty realizacji przedsięwzięcia (ilość turbin, wielkość itd.). Wyniki analizy wskazały, że widoczność elektrowni wiatrowych z lądu będzie niewielka nawet przy idealnych warunkach pogodowych. Przykładowe wizualizacje wariantu wybranego do realizacji są dostępne w zakładce: Społeczeństwo – Turystyka.

Jaki będzie wpływ inwestycji na turystykę?

Znaczna odległość od brzegu (ok. 23 km) sprawia, że MFW Bałtyk Środkowy III nie będzie  negatywnie oddziaływać na działalność turystyczną w regionie nadmorskim. Doświadczenia zagraniczne wskazują, że morskie farmy wiatrowe mogą być integralnym elementem oferty turystycznej regionów nadmorskich. Dla lokalnych biur podróży, firm przewozowych oraz armatorów statków może pojawić się zatem szansa na dodatkowe źródło przychodu w związku z możliwością organizacji i obsługi wycieczek w rejon takiego przedsięwzięcia. Więcej informacji na temat wpływu inwestycji na sektor turystyki jest dostępnych na niniejszej stronie internetowej w zakładce: Społeczeństwo – Turystyka.

Jaki będzie wpływ inwestycji na rybołówstwo?

Na potrzeby oceny wpływu inwestycji na sektor rybołówstwa wykonano szereg badań i analiz obejmujących: połowy badawcze ryb, analizę raportów połowowych oraz monitoring ruchu statków rybackich. Na podstawie tych badań stwierdzono, że MFW Bałtyk Środkowy III leży poza cennymi obszarami połowowymi, zlokalizowanymi na północ od planowanej inwestycji w rejonie Rynny Słupskiej oraz poza głównymi szlakami przepływu na te łowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie zatem znacząco na możliwość prowadzenia połowów oraz możliwość żeglugi.

Ponadto, lokalizacja inwestycji oraz potencjalny wpływ na działalność rybacką zostały szeroko skonsultowane z przedstawicielami środowisk rybackich oraz administracją morską w ramach serii warsztatów i spotkań. Głównymi tematami dyskusji była możliwość żeglugi oraz prowadzenia połowów na obszarze planowanej inwestycji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Urząd Morski w Słupsku, który zadeklarował, że będzie dążył do jak najmniejszych ograniczeń. Polenergia Bałtyk III sp. z o.o., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk rybackich, również nie będzie wnioskowała o ograniczenie działalności rybackiej pod warunkiem stosowania narzędzi bezpiecznych dla kabli podmorskich. Kwestie te będą szczegółowo uzgadnianie w porozumieniu ze środowiskiem rybackim oraz administracją morską na etapie pozwolenia budowlanego. Co istotne, doświadczenia zagraniczne m.in. z Wielkiej Brytanii pokazują, że obszar morskich farm wiatrowych może być dostępny dla kutrów rybackich, natomiast sama farma może stać się elementem regionalnej oferty turystycznej m.in. w zakresie wędkarstwa morskiego w pobliżu turbin wiatrowych.

Szczegółowe informacje na temat wpływu inwestycji na sektor rybołówstwa znajdują się w zakładce: Społeczeństwo – Rybołówstwo, wyniki konsultacji z przedstawicielami środowisk rybackich znajdują się w zakładce Aktualności.

Jaki był program badawczy środowiska na potrzeby oceny wpływu MFW Bałtyk Środkowy III na środowisko?

W celu wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzona została półtoraroczna kampania badawcza środowiska morskiego z udziałem międzynarodowego zespołu ponad 100 ekspertów. Był to pierwszy w Polsce tak rozbudowy i kompleksowy program badawczy obejmujący wszystkie elementy przyrody ożywionej (ptaki, ssaki morskie, nietoperze, ryby, organizmy denne) i nieożywionej (dno morskie, w tym osady denne i surowce mineralne oraz warunki meteorologiczne, hydrologiczne i hydrochemiczne). Przeprowadzono także badania  archeologiczne.

Wyniki programu badawczego oraz szereg specjalistycznych analiz (m.in. modelowania hałasu podwodnego, rozprzestrzenianie się osadów, wyparcia ptaków morskich oraz kolizyjności ptaków migrujących) wraz z oceną oddziaływania na poszczególne elementy środowiska zostały zawarte w liczącym ponad 5000 stron raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) złożonym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wyniki badań oraz oceny oddziaływania są dostępne w zakładce: Środowisko oraz w streszczeniu Raportu OOŚ dostępnym do ściągnięcia na stronie głównej.

Jak MFW Bałtyk Środkowy III będzie oddziaływać na ptaki?

Oddziaływania na ptaki były rozpatrywane w podziale na ptaki morskie, czyli gatunki przebywające w sezonie pozalęgowym przeważnie na wodach morskich oraz ptaki przelatujące nad obszarem farmy podczas wiosennych i jesiennych migracji.

Trwająca 13 miesięcy kampania obserwacji ptaków morskich na obszarze MFW Bałtyk Środkowy III oraz znajdującym się w odległości 5 km obszarze chronionym Natura 2000 Ławica Słupska wykazały, że MFW Bałtyk Środkowy III leży poza akwenami atrakcyjnymi dla ptaków morskich. Zagęszczenie ptaków w tym rejonie nie przekracza 15 os/km. Dla porównania zagęszczenie ptaków na Ławicy Słupskiej w tym samym okresie badawczym przekraczało 100 os/km. W związku z tym znaczenie oddziaływań, w tym powodujących zmiany rozmieszczenia i zachowania ptaków czy potencjalnych kolizji z elementami turbin, zdefiniowano jako pomijalne lub małe, zaś oddziaływania występujące na etapie budowy, mogące powodować płoszenie ptaków określono jako umiarkowane.

Badania ptaków migrujących wykazały, iż obszar MFW Bałtyk Środkowy III nie leży na głównej trasie ich migracji w tym rejonie Bałtyku. Nad obszarem inwestycji najczęściej przelatują kaczki morskie i gęsi, jednak jest to zaledwie kilka procent biogeograficznych populacji tych ptaków. Dane z już istniejących morskich farm wiatrowych wskazują, że większość z nich przelatuje na bezpiecznych wysokościach (nad lub pod wirnikiem turbiny). Ponadto ptaki najczęściej omijają elektrownie, wykazując duży wskaźnik ich unikania (przeciętnie na poziomie 98 – 99%). W efekcie, potencjalne oddziaływania związane z efektem bariery czy kolizjami z elementami turbin zostały ocenione jako małe lub pomijalne dla wszystkich gatunków ptaków. Zmiana trasy przelotów ptaków będzie się wiązała z niewielkim wydatkiem energetycznym.

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz pozwoliły stwierdzić, że MFW Bałtyk Środkowy III nie będzie powodować znaczących oddziaływań na ptaki morskie i migrujące .

Szczegółowe wyniki badań i analiz dostępne są w zakładce Środowisko – Ptaki oraz w streszczeniu Raportu OOŚ dostępnym do ściągnięcia na stronie głównej.

Jak MFW Bałtyk Środkowy III będzie oddziaływać na ssaki morskie?

W czasie rocznych obserwacji obszaru inwestycji oraz jej otoczenia (obserwacje lotnicze powierzchni 4500 (w 2012 r.) i  6000 km2 (w 2013 r.), w tym obszaru pod zabudowę MFW Bałtyk Środkowy III wynosi 89 km2), odnotowano zaledwie 4 foki i 5 morświnów. Biorąc pod uwagę liczebności populacji tych zwierząt w Bałtyku wynoszące 30 tyś. fok i 450 morświnów, aktywność tych gatunków na obszarze inwestycji można uznać za bardzo małą. Nie mniej jednak, aby chronić ssaki morskie, będące zwierzętami wrażliwymi na hałas podwodny, wariant wybrany przez inwestora do realizacji zakłada zastosowanie technologii ograniczających emisję hałasu podczas instalacji fundamentów. Wyniki oceny wskazały, że hałas związany z wbijaniem fundamentów monopalowych (jeden z rozpatrywanych wariantów) stanowi potencjalnie najważniejsze oddziaływanie inwestycji na ssaki morskie, ale dzięki zastosowaniu działań minimalizujących nie będzie ono znaczące. Oddziaływanie to oceniono jako umiarkowane. Pozostałe oddziaływania związane m.in. ze wzrostem zawiesiny w wodzie zostały ocenione jako pomijalne lub małe.

Na etapie eksploatacji morska farma wiatrowa może mieć pozytywny wpływ na ssaki morskie związany z powstaniem tzw. sztucznej rafy, gdzie zwierzęta mogą znaleźć potencjalnie bogate zasoby ryb stanowiące ich podstawowy pokarm.

Szczegółowe informacje na temat oddziaływań na ssaki morskie dostępne są w zakładce Środowisko – Ssaki morskie oraz w streszczeniu Raportu OOŚ dostępnym do ściągnięcia na stronie głównej.

Jak MFW Bałtyk Środkowy III będzie oddziaływać na ryby?

Wyniki połowów badawczych oraz analizy rybackich raportów połowowych i aktywności rybackiej na obszarze MFW Bałtyk Środkowy III wykazały, że obszar ten nie ma istotnego znaczenia dla  populacji ryb bałtyckich. Potencjalne oddziaływania projektu na ichtiofaunę, związane m.in. z emisją hałasu, wibracji oraz wzrostem koncentracji zawiesiny  podczas prac instalacyjnych oraz demontażu  określono jako pomijalne lub małe. Na etapie eksploatacji mogą mieć miejsce pozytywne oddziaływania związane z powstaniem tzw. sztucznej rafy, gdzie ryby będą mogły znaleźć schronienie i korzystne warunki do rozrodu.

Szczegółowe informacje na temat oddziaływań na ryby dostępne są w zakładce Środowisko – Ryby oraz w streszczeniu Raportu OOŚ dostępnym do ściągnięcia na stronie głównej.

Jak MFW Bałtyk Środkowy III będzie oddziaływać na nietoperze?

W czasie całej kampanii badawczej środowiska zarejestrowano łącznie jedynie 13 dźwięków wydanych przez prawdopodobnie pojedynczego nietoperza z gatunku borowiec wielki. Świadczy to o bardzo niskiej aktywności tych zwierząt w obszarze planowanej inwestycji i braku ich korytarzy migracyjnych w tym rejonie. W związku z tym, znaczenie potencjalnych oddziaływań tj.: ryzyko wystąpienia kolizji nietoperzy ze statkami i z elementami turbin wiatrowych, zmiany żerowiska czy szoku ciśnieniowego (barotraumy) związanego z przelatywaniem w pobliżu poruszających się śmigieł wirnika mogącego powodować uszkodzenie pęcherzyków płucnych, zostały ocenione jako małe.

Szczegółowe informacje na temat oddziaływań na nietoperze dostępne są w zakładce Środowisko – Nietoperze oraz w streszczeniu Raportu OOŚ dostępnym do ściągnięcia na stronie głównej.

Jak MFW Bałtyk Środkowy III będzie oddziaływać na obszary Natura 2000?

Obszar planowanej MFW Bałtyk Środkowy III leży w pobliżu obszarów sieci Natura 2000 ustanowionych w celu zachowania najcenniejszych, w skali europejskiej, siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. W raporcie przeprowadzona została ocena oddziaływania MFW Bałtyk Środkowy III na integralność, spójność oraz przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

Ocenie poddano w szczególności potencjalne oddziaływanie inwestycji na gatunki ptaków morskich i migrujących oraz ssaków morskich, będące przedmiotami ochrony  obszarów Natura 2000: Ławica Słupska, Przybrzeżne Wody Bałtyku, Ostoja Słowińska i Pobrzeże Słowińskie, a także potencjalny wpływ projektu na integralność i spójność całej sieci. Ocena została przeprowadzona zgodnie z polskimi przepisami, a także z wykorzystaniem krajowych i unijnych wytycznych w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wariant wybrany do realizacji nie spowoduje znaczących oddziaływań na Naturę 2000, przy założeniu:

 • zachowania odpowiedniego prześwitu pomiędzy dolnym położeniem skrzydła wirnika a powierzchnią morza z uwagi na fakt, że znaczna część ptaków przelatuje blisko powierzchni wody (minimum 20 m),
 • ustanowienia korytarzy migracyjnych w procesie planowania kolejnych farm wiatrowych w celu zachowania swobodnego przelotu ptaków (minimum 4 km),
 • zastosowania podczas instalacji fundamentów elektrowni wiatrowych technologii ograniczających hałas dzięki czemu jego poziom na obszarach Natura 2000 nie przekroczy wartości bezpiecznych dla ssaków morskich i ryb.

Szczegółowe informacje na temat oddziaływań na obszary Natura 2000 i cenne gatunki są dostępne w zakładce Środowisko – Natura 2000 oraz w streszczeniu Raportu OOŚ dostępnym do ściągnięcia na stronie głównej.

Kiedy planowane jest uruchomienie MFW Bałtyk Środkowy III?

Rozpoczęcie prac instalacyjnych planowane jest w roku 2020, a rozpoczęcie eksploatacji w roku 2022. Szczegółowy opis realizacji inwestycji jest dostępny w zakładce: Projekt – Realizacja.

Ile energii elektrycznej będzie w stanie wytworzyć MFW Bałtyk Środkowy III?

Planowana maksymalna moc MFW Bałtyk Środkowy III będzie wynosić 1200 MW, co oznacza, że będzie ona mogła wytworzyć  ponad 4730 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie. To tyle ile zużywa blisko 1,3 mln gospodarstw domowych przez cały rok.

Czy planowane są inne projekty morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich?

Grupa Polenergia, oprócz MFW Bałtyk Środkowy III planuje również realizację MFW Bałtyk Środkowy II, której uruchomienie jest przewidziane w 2025 r. Inni inwestorzy także przygotowują projekty morskich farm wiatrowych. Łącznie wydanych zostało ponad 20 pozwoleń lokalizacyjnych, jednak jedynie kilka z nich ma szansę realizacji. Według „Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce” autorstwa Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej potencjał ekonomiczny i technologiczny przyłączenia morskich farm wiatrowych szacuje się na poziomie 6000 MW do roku 2030 (maksymalna moc MFW Bałtyk Środkowy III będzie wynosiła 1200 MW).

Jak długo będzie trwała eksploatacja Morskiej Farmy Wiatrowej?

Eksploatacja MFW Bałtyk Środkowy III jest planowana na 25 lat.

Jak energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej?

Prąd wytworzony w elektrowniach na morzu jest przesyłany na ląd za pomocą podmorskich kabli elektroenergetycznych zakopanych w dnie lub ułożonych na jego powierzchni jeśli zakopanie nie jest możliwe. W przypadku MFW Bałtyk Środkowy III linia kablowa zostanie doprowadzona do stacji elektroenergetycznej Słupsk-Wierzbięcino (województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Słupsk), gdzie wytworzona energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci. Mapa z planowanym korytarzem kablowym jest dostępna w zakładce: Projekt.

Co stanie się z MFW Bałtyk Środkowy III po jej zamknięciu?

Po 25 latach od rozpoczęcia wytwarzania energii (czyli okresie planowanej eksploatacji) elektrownie mogą zostać wymienione na nowe, bądź może zostać podjęta decyzja o ich usunięciu. W tym celu wykorzystuje się takie same statki jak na etapie budowy, które umożliwiają demontaż elementów farmy i ich transport na ląd. W przypadku kabli podmorskich oraz części fragmentów fundamentów – istnieje możliwość pozostawienia ich w dnie morskim, jeśli ich likwidacja wiązałaby się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Jakie korzyści może przynieść realizacja inwestycji?

Budowa MFW Bałtyk Środkowy III może przynieść znaczne korzyści, w szczególności dla regionów nadmorskich i przemysłu morskiego, w tym:

 • nowe miejsca pracy przy budowie komponentów, instalacji oraz obsłudze i serwisie morskich farm wiatrowych,
 • przychody z tytułu wykorzystania portów środkowego wybrzeża Polski jako zaplecza obsługowo-serwisowego dla polskich projektów MFW,
 • przychody z tytułu wykorzystania dużych portów morskich, w szczególności w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu jako zaplecza do produkcji komponentów dla polskich projektów MFW,
 • nowe zakłady produkcyjne (m.in. fundamentów, kabli podmorskich, wież, łopat, gondoli itd.),
 • zlecenia dla polskiego przemysłu morskiego,
 • nowe usługi turystyczne (centra informacyjne, wycieczki statkiem, wędkarstwo morskie).

Według analizy wykonanej przez renomowaną firmę McKinsey & Company budowa i eksploatacja w Polsce morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 6 GW do roku 2030 pozwoliła by utworzyć 77 000 nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio powiązanych z morską energetyką wiatrową), a wartość PKB kraju w tym okresie wzrosłaby o 60 mld zł. Natomiast budżet Polski zostałby zasilony kwotą 14,7 mld zł z tytułu różnego rodzaju podatków. Najwięcej skorzystałyby na tym regiony nadmorskie, w których utworzonych zostałoby 10 500 bezpośrednich miejsc pracy, a wartość dodana PKB województw zachodniopomorskiego i pomorskiego wyniosłaby 7,3 mld zł (50 % łącznej wartości).

Trzeba też zaznaczyć, że morska energetyka wiatrowa to technologia bezemisyjna to znaczy taka, która umożliwia wytworzenie energii bez emisji gazów cieplarnianych, które negatywnie wpływają na środowisko przyczyniając się do ocieplenia klimatu.

Szczegółowe informacje na temat wpływu inwestycji na sektor rybołówstwa znajdują się w zakładce: Społeczeństwo – Gospodarka.

Czy komponenty MFW Bałtyk Środkowy III będą produkowane w Polsce?

Morska energetyka wiatrowa ze względu na zastosowanie wielkogabarytowych komponentów ważących nieraz nawet ponad tysiąc ton oraz wysokie koszty transportu morskiego wymusza wykorzystanie lokalnego zaplecza produkcyjnego zlokalizowanego możliwie blisko planowanej inwestycji. Ogromne rozmiary elementów konstrukcyjnych są również powodem lokalizowania zakładów produkcyjnych w regionach nadmorskich, głównie w portach, gdzie komponenty są bezpośrednio ładowane na statki i transportowane drogą morską do miejsca docelowego. Powyższa specyfika tej technologii sprawia, że część komponentów takich jak fundamenty, wieże, a nawet łopaty czy kable mogą być produkowana w Polsce. Wykorzystanie lokalnych zasobów kadrowych i infrastrukturalnych jest również ważnym elementem redukowania kosztów morskiej energetyki wiatrowej.

Zakres zleceń dla polskich przedsiębiorstw będzie zależał od docelowego poziomu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju. W prostych słowach, im więcej morskich farm wiatrowych powstanie, tym bardziej opłacalne będzie tworzenie nowych zakładów produkcyjnych w Polsce. Według przeprowadzonych analiz i rozmów z potencjalnymi dostawcami, w przypadku rozwoju rynku morskiej energetyki wiatrowej na poziomie 6 GW (maksymalna moc MFW Bałtyk Środkowy III wynosi 1,2 GW) większość komponentów mogłaby z powodzeniem zostać wyprodukowana z wykorzystaniem krajowego zaplecza.

Trzeba zaznaczyć, że już dziś polskie przedsiębiorstwa produkują m.in. fundamenty, wieże czy też specjalistyczne statki światowej klasy do instalacji morskich farm wiatrowych na eksport, do krajów Europy zachodniej.

Ile kosztuje budowa morskich farm wiatrowych?

Morska energetyka wiatrowa jest technologią młodą, lokalizowaną na obszarach trudnodostępnych choć znacznie mniej konfliktowych. W związku z tym jej koszty będą wyższe niż w przypadku np. farm wiatrowych na lądzie. Według analizy kosztów wybudowanych morskich farm wiatrowych zawartej w „Programie rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce”, autorstwa Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, koszt instalacji 1 MW w morskich farmach wiatrowych wynosił w 2012 r. 14,7 mln zł w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej. Natomiast według prognoz, w 2021 r. (kiedy to ma być budowana MFW Bałtyk Środkowy III) koszt ten ma wynosić już 10-10,9 mln zł za 1 MW. Dla porównania koszt instalacji 1 MW  w lądowej energetyce wiatrowej wynosił w 2012 r. około 6 mln zł, przy czym morskie elektrownie wiatrowe są około dwukrotnie bardziej wydajne niż elektrownie na lądzie. Trzeba jednak zaznaczyć, że:

 1. maksymalne wykorzystanie krajowego zaplecza produkcyjnego (budowa zakładów produkcyjnych w regionie nadmorskim Polski) i infrastrukturalnego (wykorzystanie polskich portów) pozwoli ograniczyć koszty przy jednoczesnym utworzeniu tysięcy nowych miejsc pracy,
 2. dynamiczny rozwój morskich farm wiatrowych w Europie oraz rozwój nowych technologii i metod instalacji spowodują znaczną redukcję kosztów (eksperci z Danii, Niemiec, i Wielkiej Brytanii szacują, że do 2020 r. koszty mogą spaść o 30%, a w roku 2030 r. technologia ta stanie się konkurencyjna wobec konwencjonalnej energetyki),
 3. konkurencja między projektami o wsparcie w ramach aukcyjnego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii wpłynie korzystnie na redukcję kosztów.

Więcej informacji na temat potencjału redukcji kosztów znajduje się w zakładce: Społeczeństwo – Gospodarka.